Upravni odbor Kluba belokranjskih študentov, na podlagi sklepa št. 2 iz 1. korespondenčne seje upravnega odbora Kluba belokranjskih študentov 2021/22 z dne 9. 10. 2022, razpisuje kandidacijski postopek za volitve za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2022/23, ki bodo 29. 10. 2022.

Volitve za mesto svetnika bodo potekale v soboto, 29. 10. 2022 med 19.00 in 21. 00 v prostorih KBŠ (Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj). 

Kandidaturo je potrebno poslati najpozneje do vključno 22. 10. 2022 na naslov Kluba belokranjskih študentov, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj. 

Kandidatura mora vsebovati:

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je dodan razpisu.

Volilna komisija ŠOLS na svoji seji – najkasneje 3 dni po izteku roka za oddajo kandidatur – odpre in pregleda prispele kandidature ter preveri, ali so vložene v predpisanem roku in ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje.

Prepozno prispele kandidature volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže. Pravočasno prispelih, a nepopolnih ali kako drugače nepravilnih kandidatur, se ne zavrže. Volilna komisija ŠOLS v tem primeru od kandidata zahteva dopolnitev kandidature v roku 3 dni. V kolikor je kandidatura po izteku tega roka še vedno nepopolna ali kako drugače nepravilna, jo volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže ali zavrne. Kandidatom, ki so pravočasno, popolno in pravilno oddali kandidaturo, volilna komisija ŠOLS po pošti pošlje odločbo o veljavnosti kandidature.

Kandidat za svetnika in volivec (volilni upravičenec) morata:

Kandidat za svetnika poleg zgornjih pogojev prav tako ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Volilna pravica se uresničuje v tisti študentski organizaciji lokalne skupnosti, ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent volivec stalno bivališče in katere član je.

Volilna pravica se mora uresničevati po naslednjih načelih:

Rezultate volilna komisija ŠOLS razglasi v 7 dneh po koncu volitev. Ti bodo javno objavljeni na spletni strani in razglasni deski Kluba prekmurskih študentov.

Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS najdete tukaj.

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta ŠOLS.

Črnomelj, 9. 10. 2022

Manja Novak,
predsednica Kluba belokranjskih